Wob-blog: Dat wat de gemeente zegt en de provincie weet

wobmaster 10/02/2016 0Nieuws

Wobben leidt soms tot opmerkelijke situaties. Zo ook bij het naheffen van gemiste precario-inkomsten van de gemeente Haarlem.

Hoe zat het ook alweer? Via de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) werd duidelijk dat de gemeente Haarlem precario-inkomsten misliep. Gemeenteraadsleden vonden dat onaanvaardbaar en de wethouder beloofde een onderzoek in te stellen.

Bij de tussentijdse rapportage presenteerden burgemeester en wethouders de stand van zaken. Er zou een kleine €400.000,- te weinig precariobelasting geind zijn. Daarbij schreef het college van burgemeester en wethouders op pagina 74 dat de provincie Noord-Holland al de toezegging had gedaan om alsnog €67.962,68 aan gemiste preacriobelasting te betalen voor de renovatie van het provinciekantoor aan het Houtplein 33.

screenshot 4

Via de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) kunnen burgers documenten opvragen bij overheidsinstellingen. Via de Wob vroeg ik bij de provincie dus alle informatie op over het onderwerp ‘precario’. Ik wilde namelijk onder andere met eigen ogen zien wie, wanneer en hoe die toezegging was gedaan.

Daarbij speelde mee in het achterhoofd dat bouwbedrijven in hun offerte vaak kosten opnemen voor vergunningen en precariobelasting. De opdrachtgever betaalt die dan met de gedachte dat bouwbedrijven die kosten dan ook echt maken. Het zou dus raar zijn als de provincie twee keer betaalt voor dezelfde precario: de eerste keer aan de aannemer en de tweede keer aan de gemeente (omdat de aannemer niet geen precario heeft betaald).

Het opmerkelijk van de provincie-Wob, was dat die in eerste instantie resoluut werd afgewezen. ‘De provincie int geen precario, dus daar hebben wij geen documenten over’, was hun -geparafraseerde- conclusie.

Na een toelichting werd een nieuw Wob-besluit genomen. De provincie stuurde een ‘onderhands document’ van de gemeente Haarlem en een samenvatting uit het bouwbestek van Bouwbedrijf Heijmans. Uit dat laatste bleek dat de precariokosten inderdaad onderdeel waren van de offerte.

Toch was ik nog niet helemaal tevreden. Ik kon mij niet voorstellen dat er nooit eerder ‘precario’ in een offerte was opgenomen. Bovendien vroeg ik mij af hoe het onderhandse document bij de provincie Noord-Holland was gekomen. Zoiets ligt niet opeens op iemands bureau.

Toen de bezwaarprocedure bij de provincie was gestart, werd ik in de gelegenheid gesteld om een telefoongesprek te voeren met de projectleider van de renovatie van Houtplein 33. Uit het gesprek bleek dat hij had gemaild met de gemeente over ‘precario’. Opvallend was dat die e-mails niet via de Wob waren verstrekt. Dat had wel gemoeten.

Het argument van de provincie-ambtenaar dat de e-mails informatie bevatte die niet bekend mocht worden, doet daar niets aan af. In zulke situaties dient de provincie Noord-Holland aan te geven dat ze documenten hebben, maar dat ze die niet verstrekken vanwege (bij wet) bepaalde redenen.

screenshot 16

Uiteindelijk nam de provincie een derde besluit en openbaarde alsnog de e-mails (waarbij delen ervan zijn ‘weggelakt’).

Uit het e-mailverkeer blijkt dat de provincie contact heeft gezocht met de gemeente Haarlem. Als regionale overheid vond de provincie het niet leuk dat hun naam in verband werd gebracht met gemiste gemeentelijke belastinginkomsten. Zij vroegen de gemeente Haarlem daarom hoe het precies zat.

screenshot 18

Ook schrijft de provincie in een andere e-mail dat bouwbedrijf Heijmans verantwoordelijk is voor het betalen van precariobelasting. Dat bouwbedrijf heeft namelijk de vergunning aangevraagd voor het gebruik van gemeentegrond.

Het opmerkelijke van deze openbaring is dat uit geen van de verstrekte provincie-stukken blijkt dat de provincie Noord-Holland het voornemen heeft (gehad) om precariobelasting te betalen aan de gemeente Haarlem. En dat terwijl het college van burgemeester en wethouders het wel toezegt bij punt 7 in haar brief van 30 juni 2015.

conclusie precario onderzoek provincieOPMERKELIJK!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *