Bezwaarcommissie Haarlem is verlengstuk van ambtelijk apparaat

wobmaster 20/04/2016 1Nieuws

De bezwaarcommissie van de Gemeente Haarlem is niet onafhankelijk. Dat blijkt uit documenten die via de Wet openbaarheid bestuur (Wob) zijn geopenbaard. Uit vrijgegeven e-mails blijkt dat een concept-advies van de bezwaarcommissie eerst ter controle en correctie aan de behandelend ambtenaar wordt voorgelegd.

screenshot 25

Pas na akkoord van de behandelend ambtenaar wordt het advies doorgestuurd naar burgemeester en wethouders. screenshot 24

De hoor- en adviescommissie van de gemeente Haarlem behandelt de bezwaren van burgers tegen de gemeente. Tegelijkertijd overlegt de bezwaarcommissie met diezelfde gemeente over haar advies.

screenshot 27

 

screenshot 28

Ook is het voorgekomen dat de commissie die de bezwaarschriften behandelt, voorafgaand aan een hoorzitting e-mailtjes over ontvankelijkheid stuurt met de ambtenaar die namens de gemeente optreedt. Anders gezegd: de hoor- en adviescommissie overlegt van tevoren met de gemeente of een bepaalde zaak überhaupt behandeld moet worden.

screenshot 29

Iemand die bezwaar maakt tegen een gemeentelijk besluit komt terecht bij de hoor- en adviescommissie. Zij beoordelen de argumenten van bezwaarmaker en schrijven daarover een advies. Doorgaans neemt het college van burgemeester en wethouders dat advies over.

De samenstelling van een hoor- en adviescommissie wekt de indruk dat het een onafhankelijk orgaan is. De commissieleden bestonden tot vorig jaar uit raadsleden. Inmiddels zijn die vervangen door externe juristen. De secretaris van de commissie is een gemeente-ambtenaar van de afdeling Juridische Zaken.

De onafhankelijkheid van de Haarlemse hoor- en adviescommissie werd eerder betwist. Vorig jaar kwam bij de behandeling van een Wob-zaak aan het ligt dat de secretaris alleen informatie deelde met een gemeentelijk collega en niet met de bezwaarmaker.screenshot 26

Zo stuurde de secretaris van de commissie een gerechtelijke uitspraak naar een ambtenaar die in het nadeel was van bezwaarmaker. De ambtenaar die namens de gemeente het verweer voerde werd daarmee bevoordeeld door de hoor- en adviescommissie. In het advies van de hoor- en adviescommissie is daarover terug te lezen:

screenshot 23Saillant detail hierbij is dat het stuk nooit ter inzage heeft gelegen.

screenshot 30

Naar aanleiding van de klacht die (onder andere) daarover is ingediend, schrijft de gemeente:

screenshot 21

Opvallende conclusie van de gemeente is dat het achterhouden van documenten niet nadelig kan zijn geweest voor bezwaarmaker:

screenshot 22

Ook bleek dat één van de leden van de bezwaarcommissie eerder had gewerkt op de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Haarlem. In deze zaak kwam zij als commissielid tegenover een oud-collega te staan waarmee zij eerder als gemeentejurist processen heeft gevoerd. Het commissielid heeft de bezwaarmaker hier nooit over geïnformeerd. Zij heeft zich evenmin verschoond van haar taak


One Comment

  • ReplyZwartboek023

    Niet verrassend. Andere ervaringen: de cie. moffelt klachten weg. De cie. probeert andere zaken in de afhandeling van bezwaar te trekken om betalen van dwangsommen te voorkomen. De cie. marchandeert met legesheffingen. De cie. leunt zwaar op de secretaris die samen met collega-ambtenaren het advies opstelt.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *